Aký príves môžem zapojiť za auto?

vybrat_prives.png Vážení zákazníci, v priloženom dokumente prikladáme informáciu ohľadom najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti prívesu ako súčasť jazdnej súpravy s motorovým autom.

Spájanie vozidiel do jazdných súprav – najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla udávaná výrobcom motorového vozidla a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla (24102/2011/ŠDÚ/z. 55063)

Definície jednotlivých hmotností v súlade s Prílohou I smernice 97/27/ES týkajúca sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 333/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel:

  • Prevádzková hmotnosť (položka č. 31 G v osvedčení o evidencii) – hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave s karosériou a v prípade ťažného vozidla kategórie inej než je M1 so spojovacím zariadením, ako ho výrobca montuje, alebo hmotnosť podvozku s kabínou bez karosérie a/alebo spojovacieho zariadenia, ak výrobca karosériu a/alebo spojovacie zariadenie nemontuje vrátane kvapalín, náradia, náhradného kolesa, ak je montované a vodiča a pre autobusy a autokary hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle sedadlo pre člena posádky.
  • Technicky prípustná maximálna naložená hmotnosť = Najväčšia prípustná celková hmotnosť (položka č. 32 F.1 v osvedčení o evidencii) – maximálna hmotnosť vozidla stanovená výrobcom závisiaca od jeho konštrukcie a výkonu.
  • Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaných vozidiel = Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla (položka č. 35 O.1 a 36 O.2 v osvedčení o evidencii) – maximálna hmotnosť ťahaných vozidiel stanovená výrobcom.
  • Technicky prípustná maximálna hmotnosť v bode spojenia motorového vozidla = Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (položka č. 46 v osvedčení o evidencii) – hmotnosť zodpovedajúcu maximálnemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu v bode spojenia, vychádzajúcu z konštrukcie motorového vozidla a/alebo spojovacieho zariadenia a stanovenú výrobcom.
  • Technicky prípustná maximálna hmotnosť v bode spojenia návesu alebo prívesu so stredovou nápravou = Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (položka č. 46 v osvedčení o evidencii) – hmotnosť zodpovedajúcu maximálnemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému prípojným vozidlom na ťažné vozidlo v bode spojenia, ktorú stanoví výrobca prípojného vozidla.
  • Technicky prípustná maximálna hmotnosť naloženej jazdnej súpravy = Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (položka č. 34 F.3 v osvedčení o evidencii) – celková hmotnosť jazdnej súpravy zloženej z motorového vozidla a prípojného(-ých) vozidla(-iel) stanovenú výrobcom.

Výrobca motorového vozidla s ohľadom na konštrukciu vozidla, výkon motora, brzdný účinok a pod. určuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla (brzdeného a nebrzdeného), ktoré je možné za toto vozidlo zapojiť, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy ako aj druh spájacieho zariadenia a najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia. Dokumentácia s uvedenými údajmi sa predkladá pri schvaľovaní motorového vozidla, tieto údaje sú uvedené aj v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť I a časť II a technickom osvedčení vozidla a taktiež osvedčení o zhode vozidla COC ako aj na výrobnom štítku vozidla.

Výrobca prípojného vozidla s ohľadom na konštrukciu vozidla, konštrukciu spájacieho zariadenia, náprav, brzdového systému a pod. určuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla. Táto hmotnosť je uvedená v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť I a časť II a taktiež osvedčení o zhode vozidla COC ako aj na výrobnom štítku vozidla.

Najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla je súčtom prevádzkovej hmotnostiprípojného vozidla v nenaloženom stave a užitočnej hmotnosti nákladu.

Okamžitou hmotnosťou vozidla je hmotnosť vozidla zistená v danom okamihu počas premávky. Je to súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu, osôb a pomocného zariadenia prechodne pripojeného na vozidlo. Okamžitá hmotnosť vozidla nesmie byť väčšia ako je celková hmotnosť vozidla.

Vzhľadom na bezpečnosť premávky za motorové (ťažné) vozidlo môže byť zapojené prípojné vozidlo príslušnej kategórie, ktorého okamžitá hmotnosť (súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu, príp. pomocných zariadení)  neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla uvedenú v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla a ktorého okamžitá hmotnosť v bode spojenia neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia uvedenú v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla. Najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ako aj najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia uvedená v osvedčení o evidencii prípojného vozidla môže byť pritom vyššia, ako je uvedené v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla.

Príklad 1: Za motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla brzdeného 2000 kg, možno zapojiť len také brzdené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 2000 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť prípojného vozidla napr. 500 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 2500 kg, na takomto prípojnom vozidle môže byť naložený náklad maximálne 1500 kg.

Príklad 2: Za motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla nebrzdeného 500 kg, možno zapojiť len také nebrzdené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 500 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť prípojného vozidla napr. 150 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 750 kg, na takomto prípojnom vozidle môže byť naložený náklad maximálne 350 kg.

Príklad 3: Za motorové vozidlo – ťahač návesu, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla brzdeného 32000 kg a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia 11000 kg, možno zapojiť taký náves, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 32000 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť návesu napr. 8500 kg, najväčšia prípustná celková hmotnosť 36000 kg a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia 13000 kg, na takomto návese môže byť naložený náklad maximálne 23500 kg, pričom okamžité zvislé statické zaťaženie na točnicu nesmie prevýšiť 11000 kg.